BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HÓC MÔN, TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

25/01/2018 | 14:21

Bảng giá đất Huyện Hóc Môn 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HÓC MÔN, TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Phạm vi áp dụng

1. Giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định, sử dụng làm căn cứ để:

a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất;

c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân;

d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất;

đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế;

g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định.

3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Chi tiết giá đất

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG  GIÁ  
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
1 ẤP DÂN THẮNG 1 QUỐC LỘ 22 GIÁP XÃ XUÂN THỚI SƠN              830
2 ẤP DÂN THẮNG 2 QUỐC LỘ 22 HƯƠNG LỘ 60              830
3 ẤP ĐÌNH 4 (TÂN XUÂN) TRUNG MỸ-TÂN XUÂN LÊ THỊ HÀ              520
4 ẤP TAM ĐÔNG ĐẶNG THÚC VỊNH KÊNH TRẦN QUANG CƠ              610
5 ẤP THỐNG NHẤT 2 – NHỊ TÂN 1 QUỐC LỘ 22 NHÀ ÔNG MỘT EM              780
6 BÀ ĐIỂM 12 (BÀ ĐIỂM) QUỐC LỘ 1A BÀ ĐIỂM 8              780
7 BÀ ĐIỂM 2 NGUYỄN THỊ SÓC ĐƯỜNG LIÊN XÃ BÀ ĐIỂM-XUÂN THỚI THƯỢNG              830
8 BÀ ĐIỂM 3 (BÀ ĐIỂM) NGUYỄN THỊ SÓC NGÃ 3 ĐƯỜNG LIÊN XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG           1,040
9 BÀ ĐIỂM 5 NGUYỄN ẢNH THỦ PHAN VĂN HỚN           1,040
10 BÀ ĐIỂM 6 NGUYỄN ẢNH THỦ QUỐC LỘ 22           1,250
11 BÀ ĐIỂM 7 NGUYỄN ẢNH THỦ QUỐC LỘ 22           1,560
12 BÀ ĐIỂM 8 PHAN VĂN HỚN QUỐC LỘ 22           1,820
13 BÀ TRIỆU QUANG TRUNG NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22)           3,120
14 BÙI CHU NGUYỄN ẢNH THỦ HỒ NGỌC CẨN           1,810
15 BÙI CÔNG TRỪNG CẦU VÕNG NGÃ 3 ĐỒN           1,040
16 BÙI VĂN NGỮ NGÃ 3 BẦU NGUYỄN ẢNH THỦ           1,860
17 ĐẶNG CÔNG BỈNH TRỌN ĐƯỜNG                600
18 ĐẶNG THÚC VỊNH NGÃ 3 CHÙA NGÃ 4 THỚI TỨ           1,170
NGÃ 4 THỚI TỨ CẦU RẠCH TRA (GIÁP HUYỆN CỦ CHI)           1,040
19 ĐỖ VĂN DẬY LÒ SÁT SINH CŨ CẦU XÁNG           1,040
CẦU XÁNG NGÃ 3 LÁNG CHÀ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI)              780
20 ĐỒNG TÂM NGUYỄN ẢNH THỦ QUỐC LỘ 22              940
21 ĐÔNG THẠNH 2-2 (ĐÔNG THẠNH) ĐÔNG THẠNH 2-3A ĐÔNG THẠNH 2              610
22 ĐÔNG THẠNH 4-2 (ĐÔNG THẠNH) ĐẶNG THÚC VỊNH ĐÔNG THẠNH 4              730
23 ĐÔNG THẠNH 4-1 (ĐÔNG THẠNH) ĐÔNG THẠNH 4-2 ĐÔNG THẠNH 4              780
24 ĐƯỜNG 02 – ẤP MỚI 2 TÔ KÝ MỸ HUỀ              650
25 ĐƯỜNG ẤP ĐÌNH 2 TRUNG MỸ BÀ TRIỆU              520
26 DƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP -TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC) NGÃ 3 ÔNG TRÁC NGÃ 4 HỒNG CHÂU-QUỐC LỘ 22           1,040
NGÃ 4 HỒNG CHÂU TỈNH LỘ 14              650
TỈNH LỘ 14 GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH              520
27 ĐƯỜNG ĐÔNG THẠNH 1
(ĐÔNG THẠNH)
ĐẶNG THÚC VỊNH HƯƠNG LỘ 80B              780
28 ĐƯỜNG ĐÔNG THẠNH 2 BẾN ĐÒ THỚI THUẬN TRẦN QUANG CƠ              610
29 ĐƯỜNG ĐÔNG THẠNH 5 ĐẶNG THÚC VỊNH HƯƠNG LỘ 80B              780
30 ĐƯỜNG KP1-01
(THỊ TRẤN HÓC MÔN)
Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT
(NGÃ 3 VIỆT HÙNG)
Đ BÀ TRIỆU           1,560
31 ĐƯỜNG KP1-02
(THỊ TRẤN HÓC MÔN)
Đ.KP1-01 MƯƠNG TIÊU
(NHÀ ÔNG ÚT TRA)
          1,300
32 ĐƯỜNG KP1-03
(THỊ TRẤN HÓC MÔN)
Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT
(NGÃ 3 ĐÌNH)
Đ BÀ TRIỆU           1,560
33 ĐƯỜNG KP2-01
(THỊ TRẤN HÓC MÔN)
Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT
(NGÂN HÀNG THƯƠNG TÍN)
Đ LÝ THƯỜNG KIỆT           1,300
34 ĐƯỜNG KP2-02
(THỊ TRẤN HÓC MÔN)
Đ.KP2-01 MƯƠNG THOÁT NƯỚC
(NHÀ ÔNG HAI CHÂU)
          1,040
35 ĐƯỜNG KP3-01
(THỊ TRẤN HÓC MÔN)
Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT
(NHÀ ÔNG HẢI)
HƯƠNG LỘ 60
(TRƯỜNG NGUYỄN AN NINH)
          1,300
36 ĐƯỜNG KP3-07
(THỊ TRẤN HÓC MÔN)
Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT
(NHÀ ÔNG TƯ TRÚ)
HƯƠNG LỘ 60
(NHÀ ÔNG CHUYỂN)
          1,300
37 ĐƯỜNG KP3-08
(THỊ TRẤN HÓC MÔN)
Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT
(NHÀ ÔNG 2 ON)
NHÀ ÔNG LIA           1,300
38 ĐƯỜNG KP8-15
(THỊ TRẤN HÓC MÔN)
Đ.LÊ THỊ HÀ RẠCH HÓC MÔN           1,300
39 ĐƯỜNG SỐ 1
(XUÂN THỚI ĐÔNG)
QUỐC LỘ 22 NGUYỄN THỊ SÓC              780
40 ĐƯỜNG SỐ 2
(XUÂN THỚI ĐÔNG)
QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG SỐ 9 MỸ HÒA 2              780
41 ĐƯỜNG SỐ 3 NGUYỄN THỊ SÓC QUỐC LỘ 22              780
42 ĐƯỜNG SỐ 4
(XUÂN THỚI ĐÔNG)
QUỐC LỘ 22 HẺM CỤT MỸ HÒA 2              780
43 ĐƯỜNG SỐ 5
(XUÂN THỚI ĐÔNG)
QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG SỐ 8 MỸ HÒA 2              780
44 ĐƯỜNG SỐ 6
(XUÂN THỚI ĐÔNG)
QUỐC LỘ 22 HẺM CỤT MỸ HÒA 2 GẦN ĐƯỜNG SỐ 11              780
45 ĐƯỜNG SỐ 7
(XUÂN THỚI ĐÔNG)
QUỐC LỘ 22 HẺM CỤT GẦN ĐƯỜNG SỐ 11              780
46 ĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22 NGUYỄN ẢNH THỦ LÝ THƯỜNG KIỆT           1,400
LÝ THƯỜNG KIỆT NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP              780
47 ĐƯỜNG TÂN HIỆP THỚI TÂY – TÂN HIỆP (HẠT ĐIỀU HUỲNH MINH) HƯƠNG LỘ 60 (NGÃ TƯ NGƠI)              650
48 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP DƯƠNG CÔNG KHI              470
49 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 15 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 5 NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP              700
50 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 31 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4              470
51 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP DƯƠNG CÔNG KHI (NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP)              650
52 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 7 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 ĐƯỜNG THỚI TÂY-TÂN HIỆP              610
53 ĐƯỜNG TÂN XUÂN 2 TRUNG MỸ TÔ KÝ              520
54 ĐƯỜNG TÂN XUÂN 6 QUỐC LỘ 22 TRUNG MỸ              520
55 ĐƯỜNG TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI RẠCH HÓC MÔN ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN- THỚI TAM THÔN           1,170
56 GIÁC ĐẠO TRUNG MỸ – TÂN XUÂN THƯƠNG MẠI 1              840
57 HÀ NỘI NGUYỄN ẢNH THỦ LÊ LỢI              780
58 HƯƠNG LỘ 60 (LÊ LỢI) LÝ THƯỜNG KIỆT DƯƠNG CÔNG KHI           1,560
59 HƯƠNG LỘ 60B NGÃ 3 LAM SƠN HƯƠNG LỘ 60           1,560
60 HƯƠNG LỘ 80B NGUYỄN ẢNH THỦ ĐẶNG THÚC VỊNH              940
61 KHU PHỐ 7-01 (THỊ TRẤN HÓC MÔN) NAM THỚI 1 TRỌN ĐƯỜNG              940
62 LÊ LAI TRỌN ĐƯỜNG             6,230
63 LÊ THỊ HÀ TRỌN ĐƯỜNG             1,560
64 LÊ VĂN KHƯƠNG CẦU DỪA ĐẶNG THÚC VỊNH           1,820
65 LIÊN ẤP 1-4 XẪ XUÂN THỚI THƯỢNG PHAN VĂN HỚN XUÂN THỚI THƯỢNG 2              560
66 LIÊN ẤP NAM THỚI – THỚI TỨ XÃ THỚI TAM THÔN TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI TRỊNH THỊ MIẾNG              780
67 LIÊN ẤP THỚI TỨ TRUNG ĐÔNG ĐƯỜNG LIÊN XÃ TT-TTT LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN – ĐÔNG THẠNH              700
68 LIÊN ẤP: 2-6-7 XÃ ĐÔNG THẠNH ĐẶNG THÚC VỊNH HƯƠNG LỘ 80B              650
69 LIÊN ẤP: 3-7 XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG PHAN VĂN HỚN TRẦN VĂN MƯỜI              570
70 LIÊN ẤP: 5-7 XÃ ĐÔNG THẠNH ĐẶNG THÚC VỊNH HƯƠNG LỘ 80B              780
71 LIÊN XÃ (TÂN XUÂN – XUÂN THỚI SƠN – XUÂN THỚI THƯỢNG) QUỐC LỘ 22 TRẦN VĂN MƯỜI              520
TRẦN VĂN MƯỜI KÊNH TIÊU LIÊN XÃ              470
72 LIÊN XÃ TÂN THỚI NHÌ – THỊ TRẤN QUỐC LỘ 22 HƯƠNG LỘ 60           1,040
73 LIÊN XÃ THỊ TRẤN – TÂN HIỆP LÝ NAM ĐẾ DƯƠNG CÔNG KHI           1,170
74 LIÊN XÃ THỊ TRẤN – THỚI TAM THÔN QUANG TRUNG TRỊNH THỊ MIẾNG           1,040
75 LIÊN XÃ THỊ TRẤN – THỚI TAM THÔN NGÃ BA CHÙA LÊ THỊ HÀ           1,040
76 LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN – ĐÔNG THẠNH ĐẶNG THÚC VINH TRỊNH THỊ MIẾNG              610
77 LÝ NAM ĐẾ TRỌN ĐƯỜNG             6,750
78 LÝ THƯỜNG KIỆT TRỌN ĐƯỜNG             3,890
79 MỸ HUỀ THIÊN QUANG TÂN XUÂN – TRUNG CHÁNH 1              650
80 NAM LÂN 4 (BÀ ĐIỂM) BÀ ĐIỂM 12 NAM LÂN 5              780
81 NAM LÂN 5 (BÀ ĐIỂM) QUỐC LỘ 1A BÀ ĐIỂM 8              780
82 NGÔ QUYỀN TRỌN ĐƯỜNG             6,230
83 NGUYỄN ẢNH THỦ PHAN VĂN HỚN QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH)           3,890
QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) TÔ KÝ           6,260
TÔ KÝ PHƯỜNG HIỆP THÀNH – Q12           3,510
84 NGUYỄN HỮU CẦU NGUYỄN ẢNH THỦ TÔ KÝ           1,040
85 NGUYỄN THỊ SÓC NGUYỄN ẢNH THỦ NGÃ 3 QUỐC LỘ 22           3,120
86 NGUYỄN THỊ THỬ NGUYỄN VĂN BỨA (TỈNH LỘ 9) PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14)           1,040
87 NGUYỄN VĂN BỨA NGÃ 4 HÓC MÔN PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14)           1,820
PHAN VĂN HỚN GIÁP TỈNH LONG AN           1,300
88 NHÀ VUÔNG QUỐC LỘ 22 (ĐƯỜNG XUYÊN Á) ĐỒNG TÂM              780
89 NHỊ BÌNH 1 (NHỊ BÌNH) CẦU BÀ MỄN ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 8              390
90 NHỊ BÌNH 3 (NHỊ BÌNH) Đ. BÙI CÔNG TRỪNG CẦU BÀ MỄN              520
91 NHỊ BÌNH 8 (NHỊ BÌNH) Đ. BÙI CÔNG TRỪNG
(NGÃ 3 CÂY KHẾ)
GIÁP ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 2A              520
92 NHỊ BÌNH 9 (NHỊ BÌNH) Đ. BÙI CÔNG TRỪNG
(BÊN HÔNG ỦY BAN XÃ)
SÔNG SÀI GÒN              520
93 NHỊ BÌNH 9A (NHỊ BÌNH) NHỊ BÌNH 9 NHỊ BÌNH 8              520
94 PHẠM VĂN SÁNG TỈNH LỘ 14 XUÂN THỚI THƯỢNG RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH              780
95 PHAN VĂN ĐỐI PHAN VĂN HỚN CẦU SA (GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH)           1,820
96 PHAN VĂN HỚN QUỐC LỘ 1A TRẦN VĂN MƯỜI           2,460
TRẦN VĂN MƯỜI NGUYỄN VĂN BỨA           1,690
97 QUANG TRUNG LÝ THƯỜNG KIỆT NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15)           6,490
98 QUỐC LỘ 1A CẦU VƯỢT AN SƯƠNG CẦU BÌNH PHÚ TÂY           3,370
99 QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1) CẦU VƯỢT AN SƯƠNG NGÃ 4 TRUNG CHÁNH           4,000
NGÃ 4 TRUNG CHÁNH NGÃ 4 HỒNG CHÂU           2,750
NGÃ 4 HỒNG CHÂU CẦU AN HẠ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI)           1,820
100 RẠCH HÓC MÔN KHU PHỐ 1 KHU PHỐ 6           1,230
101 RẠCH HÓC MÔN KHU PHỐ 7 KHU PHỐ 8           1,230
102 RANH ẤP MỸ HÒA 1 – MỸ HÒA 3 TRUNG MỸ ĐỒNG TÂM              780
103 RANH XÃ TRUNG CHÁNH – TÂN XUÂN TÔ KÝ TRUNG MỸ              780
104 RỖNG BÀNG XÃ TÂN HIỆP DƯƠNG CÔNG KHI DƯƠNG CÔNG KHI              650
105 SỐ 05 XÃ TÂN THỚI NHÌ QUỐC LỘ 22 HƯƠNG LỘ 60              780
106 SỐ 06 XÃ TÂN THỚI NHÌ QUỐC LỘ 22 HƯƠNG LỘ 60              600
107 SỐ 07 XÃ TÂN THỚI NHÌ QUỐC LỘ 22 HƯƠNG LỘ 60              650
108 ĐƯỜNG SỐ 08 – MỸ HÒA 3
(TÂN XUÂN)
TÂN XUÂN 6 RANH TÂN XUÂN-TRUNG CHÁNH              520
109 SỐ 12 XÃ TÂN THỚI NHÌ DƯƠNG CÔNG KHI NHÀ ÔNG 2 Ơ              520
110 SỐ 14 XÃ TÂN THỚI NHÌ DƯƠNG CÔNG KHI CẦU ÔNG 6 KÉO              610
111 SỐ 17 XÃ TÂN THỚI NHÌ THÁNH GIÊSU ĐƯỜNG SỐ 8              700
112 SỐ 8 XÃ TÂN THỚI NHÌ QUỐC LỘ 22 DƯƠNG CÔNG KHI              650
113 TÂN HIỆP 14-32 (TÂN HIỆP) ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14
ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4
ĐƯỜNG TÂN HIỆP 32
ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 NỐI DÀI
             520
114 TÂN HIỆP 6 DƯƠNG CÔNG KHI HƯƠNG LỘ 60              520
115 TÂN HIỆP 8 (TÂN HIỆP) Đ RỖNG BANG
(CHÙA CÔ XI)
HƯƠNG LỘ 65              520
116 TÂN THỚI NHÌ 28 (TÂN THỚI NHÌ) TÂN THỚI NHÌ 26 TÂN THỚI NHÌ 9              520
117 TÂN TIẾN 1 (XUÂN THỚI ĐÔNG) QUỐC LỘ 22 TRỌN ĐƯỜNG              520
118 TÂN TIẾN 10 (XUÂN THỚI ĐÔNG) XUÂN THỚI 21 TÂN TIẾN 4              520
119 TÂN TIẾN 11
(XUÂN THỚI ĐÔNG)
TÂN TIẾN 7 TÂN TIẾN 1              780
120 TÂN TIẾN 12
(XUÂN THỚI ĐÔNG)
TÂN TIẾN 7 TÂN TIẾN 1              780
121 TÂN TIẾN 2 (XUÂN THỚI ĐÔNG) QUỐC LỘ 22 TRỌN ĐƯỜNG              520
122 TÂN TIẾN 3 (XUÂN THỚI ĐÔNG) QUỐC LỘ 22 TÂN TIẾN 8              520
123 TÂN TIẾN 4
(XUÂN THỚI ĐÔNG)
QUỐC LỘ 22 XUÂN THỚI 5              550
124 TÂN TIẾN 5 (XUÂN THỚI ĐÔNG) QUỐC LỘ 22 TRỌN ĐƯỜNG              520
125 TÂN TIẾN 6 (XUÂN THỚI ĐÔNG) QUỐC LỘ 22 TRỌN ĐƯỜNG              520
126 TÂN TIẾN 7 (XUÂN THỚI ĐÔNG) QUỐC LỘ 22 TRỌN ĐƯỜNG              520
127 TÂN TIẾN 8 (XUÂN THỚI ĐÔNG) TÂN TIẾN 1 XUÂN THỚI 5              520
128 TÂN TIẾN 9 (XUÂN THỚI ĐÔNG) TÂN TIẾN 1 TRỌN ĐƯỜNG              520
129 TÂN XUÂN 1
(TÂN XUÂN)
BÀ TRIỆU LÊ THỊ HÀ              520
LÊ THỊ HÀ TÂN XUÂN 2              520
130 TÂN XUÂN 3
(TÂN XUÂN)
RANH TÂN XUÂN-TRUNG CHÁNH TÔ KÝ              520
131 TÂN XUÂN 4
(TÂN XUÂN)
QUỐC LỘ 22 TRUNG MỸ-TÂN XUÂN              520
132 TÂN XUÂN 5
(TÂN XUÂN)
ĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22 TRUNG MỸ-TÂN XUÂN              390
133 TÂN XUÂN 7
(TÂN XUÂN)
SỐ 08-MỸ HÒA 3 TRUNG MỸ-TÂN XUÂN              390
134 THÁI BÌNH NGUYỄN ẢNH THỦ HỒ NGỌC CẨN              780
135 THIÊN QUANG TÔ KÝ TRUNG MỸ – TÂN XUÂN              780
136 THỚI TAM THÔN 11A
(THỚI TAM THÔN)
ĐẶNG THÚC VỊNH Đ.LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN -THỊ TRẤN              780
137 THỚI TAM THÔN 13
(THỚI TAM THÔN)
TRỊNH THỊ MIẾNG TUYẾN 5 THỚI TAM THÔN              780
138 THỚI TAM THÔN 6
(THỚI TAM THÔN)
NGÃ 5 TAM ĐÔNG NGUYỄN ẢNH THỦ              420
139 THỚI TÂY – TÂN HIỆP (ĐƯỜNG TÂN HIỆP 5) NGÃ 3 CÂY DONG ĐƯỜNG TÂN HIỆP 6              650
140 THƯƠNG MẠI 1 NGUYỄN ẢNH THỦ QUANG TRUNG              780
141 THƯƠNG MẠI 3 NGUYỄN ẢNH THỦ QUANG TRUNG           1,040
142 TÔ KÝ NGUYỄN ẢNH THỦ NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15)           3,300
143 TRẦN BÌNH TRỌNG TRỌN ĐƯỜNG             6,230
144 TRẦN KHẮC CHÂN TRỌN ĐƯỜNG             3,880
145 TRẦN VĂN MƯỜI NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) PHAN VĂN HỚN           1,560
146 TRỊNH THỊ MIẾNG (ĐƯỜNG TRUNG CHÁNH-TÂN HIỆP) BÙI VĂN NGỮ (NGÃ 3 BẦU) ĐỖ VĂN DẬY              910
147 TRUNG ĐÔNG 11
(THỚI TAM THÔN)
TRỊNH THỊ MIẾNG KÊNH  T2              420
148 TRUNG ĐÔNG 12
(THỚI TAM THÔN)
TRỊNH THỊ MIẾNG KÊNH  T1              420
149 TRUNG ĐÔNG 7
(THỚI TAM THÔN)
Đ LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN-ĐÔNG THẠNH CẦU ĐỘI 4              390
150 TRUNG ĐÔNG 8
(THỚI TAM THÔN)
Đ LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN-ĐÔNG THẠNH RẠCH HÓC MÔN              390
151 TRUNG MỸ NGUYỄN ẢNH THỦ LÊ THỊ HÀ              830
LÊ THỊ HÀ QUỐC LỘ 22              610
152 TRƯNG NỮ VƯƠNG QUANG TRUNG TRẦN KHẮC CHÂN           6,750
TRẦN KHẮC CHÂN LÒ SÁT SINH           3,890
153 TRƯNG VƯƠNG 3 NGUYỄN ẢNH THỦ TUYẾN ỐNG NƯỚC              780
154 TUYẾN 5 XÃ THỚI TAM THÔN TÔ KÝ KÊNH TRẦN QUANG CƠ              780
155 TUYẾN 9 XÃ THỚI TAM THÔN ĐẶNG THÚC VỊNH LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN – ĐÔNG THẠNH              910
156 VẠN HẠNH 1 NGUYỄN ẢNH THỦ TRUNG MỸ – TÂN XUÂN              780
157 VẠN HẠNH 3 NGUYỄN ẢNH THỦ VẠN HẠNH 1              780
158 VẠN HẠNH 4 NGUYỄN ẢNH THỦ VẠN HẠNH 1              780
159 XUÂN THỚI 1 (XUÂN THỚI ĐÔNG) QUỐC LỘ 22 TRẦN VĂN MƯỜI              520
TRẦN VĂN MƯỜI TRỌN ĐƯỜNG              470
160 XUÂN THỚI 10 (XUÂN THỚI ĐÔNG) XUÂN THỚI 2 TRỌN ĐƯỜNG              520
161 XUÂN THỚI 11 (XUÂN THỚI ĐÔNG) XUÂN THỚI 2 XUÂN THỚI 4              390
162 XUÂN THỚI 12 (XUÂN THỚI ĐÔNG) XUÂN THỚI 8 TRỌN ĐƯỜNG              390
163 XUÂN THỚI 13 (XUÂN THỚI ĐÔNG) XUÂN THỚI 8 TRỌN ĐƯỜNG              390
164 XUÂN THỚI 14 (XUÂN THỚI ĐÔNG) XUÂN THỚI 23 TRỌN ĐƯỜNG              390
165 XUÂN THỚI 15 XUÂN THỚI 3 QUỐC LỘ 22              520
166 XUÂN THỚI 16 (XUÂN THỚI ĐÔNG) XUÂN THỚI 3 QUỐC LỘ 22              520
167 XUÂN THỚI 17 (XUÂN THỚI ĐÔNG) XUÂN THỚI 5 XUÂN THỚI 19              390
168 XUÂN THỚI 18 (XUÂN THỚI ĐÔNG) XUÂN THỚI 17 XUÂN THỚI 9              390
169 XUÂN THỚI 19 (XUÂN THỚI ĐÔNG) XUÂN THỚI 18 TRỌN ĐƯỜNG              390
170 XUÂN THỚI 2 XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG TRẦN VĂN MƯỜI KÊNH TIÊU LIÊN XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG – XUÂN THỚI SƠN              650
171 XUÂN THỚI 20 (XUÂN THỚI ĐÔNG) TRÂN VĂN MƯỜI XUÂN THỚI 8              610
172 XUÂN THỚI 21 (XUÂN THỚI ĐÔNG) QUỐC LỘ 22 TRỌN ĐƯỜNG              470
173 XUÂN THỚI 23 TRẦN VĂN MƯỜI QUỐC LỘ 22              520
174 XUÂN THỚI 3 XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG QUỐC LỘ 22 TRẦN VĂN MƯỜI              520
175 XUÂN THỚI 4 (XUÂN THỚI ĐÔNG) XUÂN THỚI 8 ĐƯỜNG NHỰA ÁP 1.2.3 XÃ XUÂN THỚI SƠN              390
176 XUÂN THỚI 5 TRẦN VĂN MƯỜI QUỐC LỘ 22              470
177 XUÂN THỚI 6 TRẦN VĂN MƯỜI KÊNH TIÊU LIÊN XÃ              520
178 XUÂN THỚI 7 XUÂN THỚI 2 XUÂN THỚI 23              520
179 XUÂN THỚI 8 TRẦN VĂN MƯỜI TUYẾN LIÊN XÃ (TÂN XUÂN – XUÂN THỚI SƠN – XUÂN THỚI THƯỢNG)              520
180 XUÂN THỚI 9 XUÂN THỚI 3 ĐƯỜNG LIÊN XÃ: TÂN XUÂN-XUÂN THỚI SƠN-XUÂN THỚI THƯỢNG              470
181 XUÂN THỚI SƠN 1 NGUYỄN VĂN BỨA DƯƠNG CÔNG KHI              470
182 XUÂN THỚI SƠN 16 ĐẦU XUÂN THỚI SƠN 1 XUÂN THỚI SƠN 4              470
183 XUÂN THỚI SƠN 2 NGUYỄN VĂN BỨA DƯƠNG CÔNG KHI              470
184 XUÂN THỚI SƠN 2 NGUYỄN VĂN BỨA CUỐI XUÂN THỚI SƠN 20              610
185 XUÂN THỚI SƠN 20 NGUYỄN THỊ THỬ CUỐI ĐƯỜNG              610
186 XUÂN THỚI SƠN 20C NGUYỄN THỊ THỬ XUÂN THỚI SƠN 17              470
187 XUÂN THỚI SƠN 21
(XUÂN THỚI SƠN)
NGUYỄN THỊ THỬ XUÂN THỚI SƠN 38              520
188 XUÂN THỚI SƠN 22 NGUYỄN THỊ THỬ KÊNH TIÊU LIÊN XÃ              470
189 XUÂN THỚI SƠN 26
(XUÂN THỚI SƠN)
NGUYỄN VĂN BỨA XUÂN THỚI SƠN 1              520
190 XUÂN THỚI SƠN 27
(XUÂN THỚI SƠN)
XUÂN THỚI SƠN 26 XUÂN THỚI SƠN 1              520
191 XUÂN THỚI SƠN 37 NGUYỄN VĂN BỨA DƯƠNG CÔNG KHI              470
192 XUÂN THỚI SƠN 38 CUỐI XUÂN THỚI SƠN 20 GIÁP XTT (DỌC KÊNH LIÊN XÃ)              470
193 XUÂN THỚI SƠN 4 NGUYỄN VĂN BỨA DƯƠNG CÔNG KHI              470
194 XUÂN THỚI SƠN 5 ĐẶNG CÔNG BỈNH CUỐI KÊNH 6              470
195 XUÂN THỚI SƠN 6
(XUÂN THỚI SƠN)
XUÂN THỚI SƠN 8 ĐẶNG CÔNG BỈNH              520
196 XUÂN THỚI SƠN 8
(XUÂN THỚI SƠN)
DƯƠNG CÔNG KHI XUÂN THỚI SƠN 6              520
197 XUÂN THỚI SƠN A
(XUÂN THỚI SƠN)
RANH XÃ TÂN THỚI NHÌ XUÂN THỚI SƠN 6              520
198 XUÂN THỚI THƯỢNG 15 (ẤP 1) XUÂN THỚI THƯỢNG 16 DƯƠNG CÔNG KHI              520
199 XUÂN THỚI THƯỢNG 16 (ẤP 1) XUÂN THỚI THƯỢNG 16 (ẤP 1) XUÂN THỚI THƯỢNG 17              570
200 XUÂN THỚI THƯỢNG 17 (ẤP 1) XUÂN THỚI THƯỢNG 1 DƯƠNG CÔNG KHI              570
201 XUÂN THỚI THƯỢNG 23 (ẤP 4) XUÂN THỚI THƯỢNG 4 XUÂN THỚI THƯỢNG 24              570
202 XUÂN THỚI THƯỢNG 24 (ẤP 4) XUÂN THỚI THƯỢNG 1 XUÂN THỚI THƯỢNG 4              520
203 XUÂN THỚI THƯỢNG 26 XUÂN THỚI THƯỢNG 4 XUÂN THỚI THƯỢNG 26-4              520
204 XUÂN THỚI THƯỢNG 30 (XUÂN THỚI THƯỢNG) PHAN VĂN HỚN TRỌN ĐƯỜNG              520
205 XUÂN THỚI THƯỢNG 4 (ẤP 4) PHAN VĂN HỚN XUÂN THỚI THƯỢNG 2              520
206 XUÂN THỚI THƯỢNG 5 (ẤP 5) PHAN VĂN HỚN NGUYỄN THỊ THỬ              520
207 XUÂN THỚI THƯỢNG 6 (ẤP 2) NGUYỄN THỊ THỬ TRẦN VĂN MƯỜI              520
208 XUÂN THỚI THƯỢNG 7 (ẤP 3) TRẦN VĂN MƯỜI BÀ ĐIỂM 1              830
209 XUÂN THỚI THƯỢNG 8 (ẤP 3) PHAN VĂN HỚN BÀ ĐIỂM 1              650
210 XUÂN THỚI THƯỢNG 9 (ẤP 3) TRẦN VĂN MƯỜI XUÂN THỚI THƯỢNG 8              650

 

NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN NHÀ ĐẤT HUYỆN HÓC MÔN TP HỒ CHÍ MINH - ĐỊA ỐC TRẦN LÊ TLREAL

 

 

"BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU BÁN NHÀ NHƯNG VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC NGƯỜI MUA

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU MUA NHÀ NHƯNG VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC CĂN NHÀ ƯNG Ý"

HOTLINE: 0909314898 - 0901497897

 

MUỐN BÁN NHÀ NHANH HÃY GỌI TLREAL ?

  • Quý Khách đang cần BÁN NHÀ nhanh để giải quyết vấn đề cá nhân ?
  • Quý Khách ĐÃ GỬI cho nhiều đơi vị môi giới bạn bè, người thân nhưng vẫn chưa bán được ?
  • Quý Khách đã đăng tin trên báo nhưng chỉ tiếp những người không có thiện chí ?

 

HÃY ĐỂ TLREAL GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN ĐÓ CHO QUÝ KHÁCH

 

  • TLREAL Với đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong ngành Bất Động Sản
  • TLREAL chuyên hoạt động trong phân khúc mua bán nhà phố nên đang có rất nhiều khách hàng đang tìm mua nhà.
  • TLREAL có đội ngũ nhân viên định giá chuyên nghiệp nên khi khách hàng bán nhà sẽ được tư vấn về giá bán tốt nhất
  • TLREAL chỉ nhận đúng hoa hồng khi giao dịch mua bán thành công đảm bảo không nâng/ kê giá bán.
  •  TLREAL  kim chỉ nang hoạt động của nhân viên TLREAL CHUYÊN NGHIỆP – NHANH CHÓNG – UY TÍN

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC TRẦN LÊ - TLREAL

Văn phòng: 168B Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0901 497 897 

Email: info@tlreal.com.vn

Website : tlreal.com.vn

Facebook : https://www.facebook.com/tlreal.com.vn/

Các tin liên quan

ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN


Địa Ốc Trần Lê - TLREAL

tlreal.com.vn

Quý khách có nhu cầu tư vấn, nhận báo giá và chính sách ưu đãi thông tin các dự án chung cư chính xác từ CĐT xin vui lòng điền thông tin theo mẫu! Hotline: 0901 497 897 Chúc anh chị có cơ hội sở hữu căn nhà ưng ý !!!

tlreal.com.vn
0901 497 897
Gọi